734 57 37 37

Projekt stavby

Firma Europrojekt b&t s.r.o. poskytuje projekční služby jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby. Vybrat si můžete z několika rozsahů projektových dokumentací a to dle Vašich potřeb a možností. Vřele doporučujeme tuto specifikaci stupně projektové dokumentace konzultovat s námi. 

Studie stavby

Před vlastním zpracováním projektové dokumentace je vhodné provést zpracování jednoduchého návrhu - studie. Obvykle náš projekční tým zpracuje alespoň dvě varianty - návrhy stavby a ty se stávají podkladem pro další jednání s investorem - zákazníkem. V návrhu je ještě snadné měnit a upravovat řešení celé stavby. Studie šetří náklady, a zároveň šetří i čas, který by v rozpracovaném projektu byl nemalý. Po důkladném zvážení, že tato varianta je ta pravá, dochází k vlastnímu rozpracování projektové dokumentace do jednotlivých detailů.

Studie je zpracována různými způsoby:

Jsou to jednotlivé skicy
Návrh stavby s grafickým řešením
Prostorový model stavby
Grafické zakomponování studie do terénu

Je jen na zákazníkovi do jakých detailů bude studie vypracována.

Projektová dokumentace pro územní řízení

Náležitosti této dokumentace vyžadujé zákon a její obsah stanovuje příslušný stavební úřad. Součástí dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů, správců (vlastníků) sítí a přilehlých nemovitostí. Dokumentace bude obsahovat výkresy v měřítku 1:100, průvodní zprávu, souhrnou technickou zprávu, situaci včetně napojení na veškeré inženýrské sítě a komunikace.

Projektová dokumentace pro stavební řízení

Tato dokumentace slouží k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Je mnohem podrobnější (měřítko 1:100, 1:50), než dokumentace pro územní řízení. Obsahuje materiálové a technické řešení, včetně rozvodů inženýrských sítí a základní statické ověření konstrukce. Součástí je dále požárně bezpečnostní zpráva, průkaz energetické náročnosti stavby. Podle této dokumentace je možné již stavbu hrubě nacenit a realizovat.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

V průběhu přípravy prováděcího projektu a při realizaci na každé stavbě dojde k menším změnám. Jestliže tyto změny jsou zásadního charakteru, který je třeba znovu projednat v novém stavebním řízení, je nutné připravit před uvedením do provozu pro kolaudační řízení dokumentaci skutečného provedení, ve které jsou tyto změny zaneseny.

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Tento stav dokumentace je nejpodrobnější vzhledem k realizaci projektu - detailní provedení konstrukcí a stavebních prvků. Dle zákona není nutné mít tuto dokumentaci. Zpracovává se převážně u obsáhlejších a složitějších projektů.

Pasportizace a zaměření stávajících staveb

Kvalitní podklady jsou základem pro jakýkoli záměr se stavbou. Výkresová dokumentace stávajících staveb často chybí nebo neodpovídá skutečnosti. Pasport je jednoduchá dokumentace popisující stručně stavbu, její konstrukce a obsahuje jednoduché výkresy stavby.

Pasport = digitalizace stávajících objektů. Pasportizaci objektů provádíme v několika stupních:

  1. Především ze zachovaných výkresů v papírové formě. Tyto vstupy nemusí být vždy aktuální a slouží pouze k orientační představě o objektu.
  2. Varianta 1. s kontrolou skutečného stavu objektu (vizuální kontrola konstrukčních prvků, zanesení změn do digitálního výstupu)
  3. Zaměření stávajícího objektu a převedení do 2D digitální podoby

Základním výstupem jsou vždy půdorysy, řez a fotodokumentace stavby (fasády S, J, V, Z). Pohledy digitálně zpracované, zakreslení jednotlivých technologií, zařízení objektů aj. dle dohody. Detailnost výkresů dle požadavků klienta (odvíjí se od dalšího užití vytvořené stavební dokumentace).

Položkové a slepé rozpočty

Provádíme hrubé propočty stavby na základě studie. Na základě tohoto propočtu dostane investor hrubou představu o předpokládaném nákladu stavby. Propočty vychází z typu stavby a velikosti obestavěného prostoru. Dále provádíme položkové a slepé rozpočty.

Inženýrská činnost

Jestliže jste časově zaneprázdněni a chcete si ušetřit někdy složité a zdlouhavé jednání s úřady, nabízíme tímto zastoupení Vaší osoby při těchto jednáních. Na základě uzavřené plné moci k zastupování při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení je možno provádět tuto činnost  - nazáývá se inženýrská činnost ve výstavbě. Inženýrská činnost je rozdělena do určitých fází dle druhu samotné výstavby:

  1. Předprojektová inženýrská činnost
  2. Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí
  3. Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení
  4. Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

Předprojektová inženýrská činnost

Obsah této činnosti je prvopočátkem celého koloběhu vlastních projektových prací. Výsledkem této činnosti jsou předběžné souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků následujícího správního řízení v součinnosti se správci jednotlivých sítí.

Dle výše uvedených jednání je dále postupováno při zpracování jednotlivých etap projektové dokumentace. Jedná se o zajištění veškerých podmínek, které podmiňují projekt a budoucí postup vlastní výstavby. Tyto podmínky jsou zapracovány do projektu.

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí

Při zpracování projektové dokumentace je projektant v kontaktu s dotčenými orgány státní správy a jednotlivé fáze projektu jsou konzultovány nejen s investorem - zákazníkem, ale také s jednotlivými zástupci státní správy - úřady.

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat veškeré podmínky dané územním rozhodnutím a některé podmínky - vyjádření, které byly zjištěny při provádění inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí, především správců sítí musí být zapracovány do projektové dokumentace.

V některých případech, specifikovaných Stavebním zákonem, není pro navrženou stavbu vydáno územní rozhodnutí nebo je stavební povolení vydáno v tzv. sloučeném řízení nebo pouze na ohlášení. V těchto případech se pro vydání stavebního povolení zajišťují všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu.

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat veškeré podmínky dané územním rozhodnutím a některé podmínky - vyjádření, které byly zjištěny při provádění inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí, především správců inženýrských sítí musí být zapracovány do projektové dokumentace.

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

Při této činnosti se zajišťují veškeré doklady, které jsou nutné předložit ke kolaudačnímu řízení stavby. Jedná se např. o geometrické zaměření skutečného provedení stavby, revizní zprávy elektro, topení, tlakové zkoušky instalací, certifikáty použitých jednotlivých stavebních materiálů a mnoho dalších dokladů, které je nutno kolaudační komisi předložit a předat. Závěrem je i zajištění hladkého průběhu kolaudace a získání kolaudačního protokolu s vyznačením právní moci tohoto rozhodnutí.

Závěrem

Závěrem bychom rádi řekli, že inženýrskou činnost si může provést každý ze zákazníků sám a může tak ušetřit část honoráře za projektové práce. Investor se ale takto vystavuje nemalým problémům jako je například:

  • dostatek času, který je potřebný při jednáních na úřadech
  • nepružné jednání se správci sítí a zároveň s projektantem - specialistou
  • zástupci úřadů dávají různé připomínky. které může projektant vyřídit přímo na místě

Dotazy prosím směřujte zde:

Vedoucí divize:Ing. Jiří Dostál
Email:email
GSM:+420 731 656 591

AKTUALITY

17.12.2020

Vysokopevnostní ocelová vlákna XFIBRES®

Jsme výhradní prodejce společnosti Xfibres AG, Švýcarsko. Ocelová vlákna slouží ke zvýšení pevnosti betonů, malt a injektážních malt.

6.4.2014

Jsme certifikovaný partner firmy TopStone

Provádíme pokládku kamínkových povrchů TopStone®

4.1.2014

NEW-THERM SYSTEM® NOVINKA - REVOLUCE V ZATEPLENÍ

PRODYŠNÉ ZATEPLENÍ. Vyniká svými tepelně izolačními vlastnostmi, poloviční tloušťkou celého systému, nepřijímá vlhkost, je paropropustný, samozhášivý a odolný vůči hlodavcům a ptákům. Více informací v sekci Divize - NEW-THERM® SYSTEM

Design & development: www.net-programator.cz
Administrace